Algemene voorwaarden

Art. 1.

Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten geleverd door het kantoor Fierens Boonen, een besloten vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel in de Graaf van Hoornestraat 15 te 2000 Antwerpen en ingeschreven in het Rechtspersonenregister onder het nummer 0689.587.252, (hierna “Fierens Boonen”) alsook haar advocaten, medewerkers en personeel. Zij kunnen niet worden gewijzigd tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Art. 2.

Onze erelonen worden, tenzij anders overeengekomen, berekend op basis van de tijd die aan een bepaald dossier wordt besteed en het uurtarief van de advocaten die de betrokken prestaties verrichten. In bijzondere situaties en rekening houdende met de complexiteit, vereiste specialisatie, de eventuele hoogdringendheid en/of het belang van de zaak, kunnen andersluidende afspraken worden gemaakt.

Onze kosten worden per eenheid berekend en dit op basis van een forfaitair bedrag per eenheid (opening en sluiting van een dossier, per kilometer, brief, et cetera).

De bedragen van zowel de uurtarieven als de kosten worden in principe bij de aanvang van de advocaat-cliënt relatie aan de cliënt/opdrachtgever gecommuniceerd en zullen in elk geval kosteloos en op diens eerste verzoek aan de cliënt/opdrachtgever verstrekt worden. 

Vanaf 1 januari 2014 dient op de gemaakte kosten alsook het uurtarief van advocaten tevens een Btw-tarief van 21% berekend te worden.

Art. 3.

Staten van erelonen en kosten of facturen zijn betaalbaar binnen de 30 kalenderdagen na de uitgiftedatum.

In geval van laattijdige betaling, zijn de wettelijke interesten alsook een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het openstaande bedrag verschuldigd vanaf de dag volgend op de 30ste kalenderdag na uitgifte van de staat van erelonen en kosten en dit van rechtswegen en zonder voorafgaande ingebrekestelling en met een minimum van 200 euro.

In elk geval en onverminderd het bovenstaande geeft het niet-nakomen van de betalingsverplichting Fierens Boonen het recht haar dienstverlening op te schorten.

Art. 4.

Fierens Boonen houdt zich het recht voor om aan cliënten een provisie te vragen met betrekking tot haar erelonen en kosten. Facturen uitgeschreven naar aanleiding van een gevraagde provisie zullen een expliciete vervaldatum vermelden. Deze vervaldatum is dwingend, ongeacht wat er in andere bepalingen van deze voorwaarden is opgenomen. Indien een provisie niet tijdig voldaan is, behoudt Fierens Boonen zich het recht voor haar prestaties op te schorten

Art. 5.

Fierens Boonen behoudt zich het recht voor om haar erelonen en kosten op elk moment te wijzigen. Vanzelfsprekend zal Fierens Boonen haar cliënt/opdrachtgever hiervan vooraf in kennis stellen.

Art. 6.

Voor specifieke en/of buitenlandse aangelegenheden mag Fierens Boonen een beroep doen op de diensten van advocaten van andere advocatenkantoren.

Art. 7.

Wanneer Fierens Boonen gehouden is om (krachtens wettelijke of deontologische regels) een voorafgaandelijk identificatie- en verificatieonderzoek ten aanzien van haar cliënten/opdrachtgevers te verrichten, zal de cliënt/opdrachtgever alle informatie, documenten en bewijsstukken aanleveren die door Fierens Boonen gevraagd worden. In geval van niet-medewerking vanwege de cliënt/opdrachtgever, houdt Fierens Boonen zich het recht voor om het verstrekken van juridische diensten te beëindigen, ongeacht of er reeds diensten werden verricht voorafgaand aan de niet-medewerking en onverminderd de verplichting in hoofde van de cliënt/opdrachtgever tot vergoeding van de reeds verrichte diensten en bijkomende kosten.

Art. 8.

Fierens Boonen heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering bij Amlin Europe (Belgium), Koningstraat 148 te 1000 Brussel met dekking tot een bedrag van 2.500.000 euro per schade geval. De polis verleent een wereldwijde dekking met uitsluiting van de Verenigde Staten en Canada.

Fierens Boonen en haar advocaten alsook personeel beperkten hun aansprakelijkheid uitdrukkelijk tot voormeld bedrag van 2.500.000 euro per schadegeval en kunnen niet worden aangesproken voor enige schade boven dit bedrag. Het komt de cliënt/opdrachtgever toe een bijkomende verzekering af te sluiten voor eventuele schade boven voormeld bedrag.

Een kopij van de bepalingen van deze beroepsaansprakelijkheidspolis kan bij Vanbreda Risk & Benefits worden aangevraagd.

Art. 9.

Fierens Boonen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enig verlies of schade die het gevolg is van het ontvangen of gebruiken van elektronische communicatie afkomstig van Fierens Boonen.

Art. 10.

Alle relaties tussen Fierens Boonen en de cliënt worden beheerst door Belgisch recht.

Voor de beslechting van eventuele geschillen zijn de rechtscolleges van het arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen exclusief bevoegd, onverminderd het recht van Fierens Boonen om een vordering in te stellen bij de rechtscolleges van de woonplaats of de maatschappelijke zetel van de cliënt/opdrachtgever.

Art. 11.

Indien een overeenkomst met Fierens Boonen wordt verbroken door de cliënt/opdrachtgever, om welke reden dan ook, zal de in gebreke zijnde partij steeds gehouden zijn tot vergoeding van de reeds uitgevoerde prestaties en de reeds gemaakte kosten.

Art. 12.

Door het aangaan van een overeenkomst met Fierens Boonen geeft de cliënt/opdrachtgever tevens de toestemming aan Fierens Boonen om zijn of haar persoonsgegevens te verwerken. De verwerking van gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is. Desbetreffende informatie wordt door Fierens Boonen tijdens de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst verwerkt met als doel de overeenkomst vakkundig te kunnen uitvoeren, alsook de verstrekte dienstverlening te kunnen factureren en het opvolgen en innen van deze facturen, al dan niet via derden.

Ook na de uitvoering van de overeenkomst kunnen uw persoonsgegevens worden bijgehouden voor zolang noodzakelijk is voorberoepsmatige en deontologische doeleinden.

Het is belangrijk dat u als cliënt/opdrachtgever weet dat Fierens Boonen uw persoonsgegevens nooit zonder uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming met partners of derden zullen delen, met uitzondering van onze raadslieden die bij een eventuele betwisting toegang krijgen tot de door u verstrekte persoonsgegevens.

Tevens dient u te weten dat u recht heeft om een verzoek op inzage, correctie, verwijdering, beperking, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens aan ons te richten. Tevens heeft u te allen tijde het recht de toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming voor de intrekking daarvan. U kan dit eenvoudig doen door een e-mail te sturen naar secretariaat@fierensboonen.be of een brief naar onze maatschappelijke zetel zoals vermeld in artikel 1.

Fierens Boonen zal binnen een termijn van één maand een gemotiveerd antwoord voorzien op een verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering van persoonsgegevens. Afhankelijk van de complexiteit van het (de) verzoek(en) en van het aantal verzoeken kan die termijn indien nodig met nog eens twee maanden worden verlengd. Het antwoord van Fierens Boonen zal op gemotiveerde wijze aangeven waarom al dan niet ingaan wordt op een (de) verzoek(en).

Fierens Boonen behouden zich desgevallend het recht hiervoor een redelijke vergoeding aan te rekenen in het licht van de administratieve kosten waarmee het inwilligen van het (de) verzoek(en) gepaard gaat/gaan.

Indien de cliënt/opdrachtgever van mening is dat Fierens Boonen ten aanzien van de verwerking van de persoonsgegevens op onrechtmatige wijze gehandeld heeft, of niet of op onvoldoende wijze tegemoetgekomen is aan het (de) aan Fierens Boonen gerichte verzoek(en), kan de cliënt/opdrachtgever klacht indienen bij de nationale gegevensbeschermingsautoriteit.

Dat kan via de volgende contactgegevens:

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

+32 (0)2 274 48 00

+32 (0)2 274 48 35

commission@privacycommission.be